LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

10 ZASAD UCZCIWEGO BIZNESU w Firmie OPTOMER

Firma OPTOMER jest członkiem ogólnoświatowego programu Global Compact, który powstał w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. Celem programu jest poprawienie warunków pracy, ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie korupcji w przedsiębiorstwach na całym świecie.

1. „Popieranie i przestrzeganie przez Firmę OPTOMER praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową”
2. „Warunki pracy zapewniane przez Firmę OPTOMER są regulowane na podstawie Kodeksu Pracy”
3. „Firma OPTOMER pozwala na zrzeszanie się pracowników w formie ugrupowań związkowych”
4. „Całkowite wyeliminowanie wszelkich form pracy przymusowej dzięki przestrzeganiu Kodeksu Pracy przez Firmę OPTOMER”
5. „Zgodnie z Kodeksem Pracy Firma OPTOMER nie zatrudnia (i nigdy nie zatrudniała) dzieci”
6. „Firma OPTOMER efektywnie przeciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia”
7. „W ramach działań prewencyjnych na rzecz środowiska Firma OPTOMER wdraża
System Zarzadzania Środowiskowego wg ISO 14001”
8. „Firma OPTOMER podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej”
9. „Od wielu lat Firma OPTOMER stosuje technologie przyjazne dla środowiska, obecnie podjęte działania to np. wymiana oświetlenia na energooszczędne”
10. „Od 2018 roku w Firmę OPTOMER obowiązuje Polityka antykorupcyjna, która reguluje oraz promuje standardy uczciwych zachowań biznesowych”