fbpx

LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

WARUNKI GWARANCJI

Zapraszamy do zapoznania się z polityką
gwarancyjną firmy OPTOMER

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

 1. Firma OPTOMER, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kaczeńcowej 8, zwana dalej Dostawcą,  oświadcza że udziela 12 miesięcy gwarancji na sprzęt, zwany dalej Produktem, sprzedany przez Dostawcę Klientowi, zwanemu dalej Zamawiającym.

 2. Dostawca gwarantuje, że dostarczony Produkt jest nowy, kompletny i nieużywany.

 3. Dostawca zapewnia, że dostarczony Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla sprzętu stosowanego w sieciach telekomunikacyjnych, jest zgodny z obowiązującymi na terenie RP normami dotyczącymi danego rodzaju sprzętu (w dniu realizacji zamówienia).
  Dostawca zobowiązuje się na pisemne żądanie dostarczyć kopię Deklaracji Zgodności Produktu oraz inne dokumenty (wyniki przeprowadzonych testów, świadectwa badań) jeśli są wymagane dla danego typu Produktu.

 4. Gwarancja obejmuje  wady i uszkodzenia będące wynikiem błędów w procesie produkcji, kontroli jakości, pakowania i dostawy do miejsca dostawy wskazanego w Zamówieniu.

 5. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia Reklamacji do Dostawcy w terminie 14 dni od jej wykrycia.

 6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe:
  a. w czasie transportu od Zamawiającego do docelowej lokalizacji;
  b. wskutek montażu niezgodnego z wymaganiami technicznymi;
  c. wskutek montażu przez ekipy nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia z zakresu techniki światłowodowej;
  d. wskutek niewłaściwego przechowywania, użytkowania, pakowania i transportu przez Zamawiającego lub Odbiorcę końcowego.

 7. Zamawiający lub jego przedstawiciel – Odbierający przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie nosi oznak uszkodzenia. Przy szkodach w trakcie transportu obowiązkiem Odbierającego Produkt jest spisanie z Kurierem protokołu szkody.
 1. Warunkiem przyjęcia przez Dostawcę Reklamacji do rozpatrzenia jest:
  a. zachowanie pisemnej formy reklamacji przez Zamawiającego poprzez poprawnie wypełnioną Kartę Reklamacji Klienta (pobierz),
  b. załączenie opisu występującej usterki w Karcie Reklamacji Klienta,
  c. podanie daty zakupu Produktu i numeru faktury,
  d. przesłanie drogą elektroniczną, faksem (z potwierdzeniem telefonicznym odbioru przez Dostawcę) lub listem poleconym z podaniem adresu/kontaktu zwrotnego.
  e. dostarczenia do Dostawcy reklamowanego Produktu wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Reklamacji Klienta.

 2. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji (drogą elektroniczną, faksem lub listem poleconym).

 3. W przypadku przyjęcia Reklamacji Dostawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub wymiany Produktu w nieprzekraczalnym terminie 20 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji wraz z dostarczonym towarem. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Dostawcy, okres naprawy lub wymiany może zostać wydłużony.

 4. Jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe lub jej wykonanie będzie nieopłacalne z uwagi na koszty – Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany Produktu na ten sam typ lub sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych, pod warunkiem zachowania funkcjonalności Produktu.

 5. Okres gwarancyjny dla Produktu wymienionego, którego wada została zgłoszona w Okresie Gwarancyjnym będzie liczony od początku – jak dla nowego produktu.

ZAUFALI NAM

POZNAJ PEŁEN ZAKRES NASZYCH PRODUKTÓW

Sprawdź katalogi produktowe firmy OPTOMER. Oferujemy elementy połączeniowe, osprzęt stacyjny i kablowy, komponenty sieci dostępowych FTTX i napowietrznych, a także wiele innych rozwiązań.
POBIERZ KATALOG